วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Leadership is an Agile Environment (Agile Bootcamp)

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Leadership is an Agile Environment (Agile Bootcamp) วิทยากรโดย นายณัฐพงศ์ โอภาสพัฒนกิจ Agile Coach & Trainer และนางสาวธิดา สัญญปรีดากุล  Executive Coach & Trainer บริษัท อไจล์ลิสท์ จำกัด เป็นการเรียนรู้วิธีการเป็นผู้นำในแบบ “อไจล์ (Agile)” ซึ่งเน้นเรื่องแนวคิดการทำงานแบบพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการตัวเอง (Self-Organizing) ให้พร้อมตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปัจจุบัน ศึกษารูปแบบการทำงานแบบ Scrum หลักการมอง Product Vision การบริหาร Product backlog และช่วยให้เข้าใจการทำงานพื้นฐานที่สำคัญของอไจล์ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดการอบรม มีทำแบบทดสอบทั้งก่อนและหลังของการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 และ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting