วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สัมมนาหัวข้อ การเตรียมความพร้อมทางด้าน IT เพื่อตอบโจทย์ PDPA

ชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมทางด้าน IT เพื่อตอบโจทย์ PDPA" โดยได้รับเกียรติจากคุณปิ่นหทัย เดชสิงหรัตน์ บริษัท โซลูชั่นนิสติค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิก เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจและสามารถระบุหลักการ (Core Concept) วัตถุประสงค์การควบคุม (Control Objectives) และการควบคุมหลัก (Key Controls) ของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๒) ได้ และเข้าใจขอบเขต แนวทางดำเนินงาน รวมถึงผลลัพธ์ที่ควรคาดหวังจากการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนเข้าใจขอบเขตและรายการงาน นอกเหนือจากเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจต้องดำเนินการหรือรับผิดชอบโดยแผนกสารสนเทศ (IT) ซึ่งการสัมมนาที่ผ่านมามีบริษัทสมาชิกสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 200 ท่าน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting