วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย

ชมรมสินไหมยานยนต์ โดยคณะทำงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย ได้ดำเนินการจัดทำ "โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย" ให้กับเจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้านประกันภัยรถยนต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสู่มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถพัฒนาไปสู่ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยรถยนต์ได้ จัดอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง (4วัน) มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 67 คน จาก 36 บริษัท


ดาวน์โหลดเอกสารและรับฟังการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยย้อนหลังได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1haTgBEqIDAPO-8YnRwu7LfyyHOu5EPRF