วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น

นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้น โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3-1/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณา (ร่าง) กฎกระทรวงฯ และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ได้มีการประชุมย่อยของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อหารือและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคุ้มครองของค่าเสียหายเบื้องต้นของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้มีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4-1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาทบทวน (ร่าง) กฎกระทรวงฯ อีกครั้งก่อนการนำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายต่อไป