วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

คปภ. เข้าร่วมการประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเชีย ครั้งที่ 9 (9th Asian Forum of Insurance Regulators : AFIR) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

           นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมนายทะเบียนประกันภัยเอเชีย ครั้งที่ 9 (9th Asian Forum of Insurance Regulators : AFIR)ในหัวข้อ A Strong Insurance Industry for Social Progress and Economic Development โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ อาทิ International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Access to Insurance Initiative (A2ii) และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศต่างๆ 20 ประเทศ อาทิ อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่นมองโกเลีย ปาปัวนิวกินี เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในเอเชียและโอเชเนียโดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้มีการประชุม/หารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร (Agriculture Insurance)การประกันภัยพิบัติ (Catastrophe Insurance) กองทุนบำเหน็จ/บำนาญ (Pension Fund) การประกันสุขภาพ (Health Insurance) เป็นต้น ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557

ที่มา : http://www.oic.or.th/ ศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557