วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สมาคมประกันวินาศภัยไทยและ 7 บริษัทสมาชิก ร่วมมือภาครัฐเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2558

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิกสมาคมฯ 7 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.ทูนประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.วิระยะประกันภัย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดตัว “โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง โดยนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย และเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาล โดยเกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงภัยในแต่ละโซนพื้นที่ความเสี่ยงภัยตั้งแต่ 60 – 100 บาท/ไร่ ส่วนที่เหลือรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร และเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะได้รับเงินอุดหนุนอีก 10 บาท/ไร่ เมื่อซื้อประกันภัย