วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

ระดมความคิดเห็นต่อร่างกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดประชุมบริษัทสมาชิกเพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่างกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย