วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

สัมมนาโครงการ “คักอีหลี ประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน” ณ จังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ส่งผู้แทนร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนา
“คักอีหลี ประกันภัยโลจิสติกส์ผ่านแดน” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค
5 (อุบลราชธานี)