วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันวินาศภัยไปยังกลุ่มยุวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ชื่อ “โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย” ขึ้น โดยถือเป็นโครงการต่อยอดจาก “โครงการยุวชนประกันภัย” ของสำนักงาน คปภ. ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาแล้วถึง 11 ปี และ “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้ดำเนินโครงการนี้มาครบ 1 ทศวรรษเมื่อช่วงต้นปี 2562 และจากความมุ่งมั่นของคณะทำงานจากทั้งสองหน่วยงาน ประกอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือร่วมกันและเห็นควรขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มยุวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย รวมทั้งเป็นการตอกย้ำและกระตุ้นให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเห็นความสำคัญของการประกันภัยอย่างกว้างขวาง อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้

ดาวน์โหลดเอกสาร:

- หนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

- โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย.pdf 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย.pdf

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย.pdf

- แบบเสนอโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย.pdf