วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

News & Events

  • Home
  • News & Events

การประชุมชี้แจง Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย (Enterprise Risk Management Club) ได้จัดการประชุมชี้แจง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงจากบริษัทสมาชิกฯ ซึ่งดำเนินการชี้แจงโดยคณะกรรมการชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย