วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 55 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 พร้อมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564-2566 จำนวน 21 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 55 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 พร้อมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564-2566 จำนวน 21 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้