วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing Session) เรื่อง หลักความเสียหายทั่วไป (General Average)

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing Session) เรื่อง หลักความเสียหายทั่วไป (General Average) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ เป็นผู้ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนทางทะเลและโลจิสติกส์ หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ผู้แทนจากบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จำนวน 34 บริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 142 คน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet)