วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

Chief Delegate จากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม EAIC Executive Board Meeting 2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ เลขาธิการ ในฐานะ Chief Delegate จากประเทศไทย พร้อมด้วย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร และ นางสาวกัลยา  จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส เป็นผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมประชุม EAIC Executive Board Meeting 2021 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Seoul Organizing Committee (SOC) โดยประเด็นหารือที่สำคัญ ประกอบไปด้วย การแนะนำกรรมการบริหารชุดใหม่ของ EIAC ในวาระปัจจุบัน พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกการจัดงาน East Asian Insurance Congress (EAIC) ครั้งที่ 30 ซึ่งเดิมมีกำหนดที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และต่อมาได้เลื่อนกำหนดการจัดงานขึ้นในปี 2565 หรือ ค.ศ. 2022 ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณ 1 ปีข้างหน้าเท่านั้น โดยปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังมีความรุนแรงจากจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันที่ยังไม่ทั่วถึงในหลาย ๆ ประเทศ ตลอดจนข้อกำจัดในการเดินทางของประเทศต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดประชุมที่ประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ไป

สำหรับกำหนดการจัดประชุม EAIC ครั้งต่อไปในปี 2024 นั้น ที่ประชุมจะได้พิจารณาหารือในระหว่างการประชุม EAIC Executive Board Meeting (EBM) ในปีหน้ากับประเทศเจ้าภาพถัดไปว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดและจะประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้งหนึ่ง

การประชุม EAIC ถือเป็นเวทีการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยตรง บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทนายหน้าประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านการประกันภัยในภาคธุรกิจประกันภัยทั่วโลก ได้รวมตัวกันในทุก ๆ 2 ปี ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,200 คน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยใหม่ ๆ ระหว่างกัน อีกทั้ง EAIC ยังถือเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติที่ไม่เกี่ยวข้องทางการเมืองซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1962 (พ.ศ. 2505) ปัจจุบัน EAIC มีสมาชิกที่ใช้ชื่อตามที่ตั้งของเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 12 แห่ง ซึ่งได้แก่ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน กรุงเทพมหานคร ฮ่องกง กรุงจาการ์ตา กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเก๊า กรุงมะนิลา กรุงพนมเปญ กรุงโซล สิงคโปร์ กรุงไทเป และกรุงโตเกียว โดยสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานทุก 2 ปี ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 59 ปีแล้ว