วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง การพิจารณาคดีตามแนวทางใหม่ของศาลยุติธรรม

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “การพิจารณาคดีตามแนวทางใหม่ของศาลยุติธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของบริษัทประกันภัยในเรื่องของแนวทางการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการพิจารณาคดีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ การพิจารณาคดีโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 และคำพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยยานยนต์ วิทยากรโดย รศ. (พิเศษ) ดร. ประทีป ทับอัตตานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ (Video Conference) ผ่าน Zoom Meeting  
 
สามารถรับฟังการสัมมนา “การพิจารณาคดีตามแนวทางใหม่ของศาลยุติธรรม” ย้อนหลัง ได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DPvAtdkBLdQ3eMJVpsqbimvORiLz2zES