วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 4

ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 4 นี้ ชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้จัดอบรมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างวันอังคารที่ 11 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 รวมระยะเวลาอบรม 36 ชั่วโมง  ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 69 คน จาก 38 บริษัท

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรับฟังอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 4 ย้อนหลังได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gociRt6L2ZuayB90HQEJFv0PkN3TxMH