วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาหัวข้อ Governance of Digital Transformation and RPA / DLP and Data Governance

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จัดการสัมมนาหัวข้อ Governance of Digital Transformation and RPA / DLP and Data Governance เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้ในด้านการนำ Robotic Process Automation (RPA) มาปรับใช้ในธุรกิจประกันภัย การบริหารความเสี่ยงจากการนำกระบวนการดังกล่าวมาใช้ในองก์กร รวมไปถึงการป้องกันข้อมูลรั่วไหล (Data Leakage Prevention) และธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ซึ่งการสัมมนาที่ผ่านมามีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมอบรมกว่า 190 ท่าน