วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2"

โดย ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
 
วัตถุประสงค์:
     1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักพื้นฐานของการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง การประกันภัยตัวเรือ ทั้งในด้านการพิจารณารับประกันภัยและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ (เบื้องต้น) ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ของบริษัทประกันวินาศภัย
     2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพ 
     3. เพื่อสร้างเครือข่ายการพบปะระหว่างบริษัทสมาชิก เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน
 
หัวข้ออบรม:
     1. ภาพรวมธุรกิจและทิศทางการเติบโตของการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์  
     2. เอกสารที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
     3. เงื่อนไขและขอบเขตความคุ้มครองการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
     4. หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Marine Cargo Insurance)
     5. การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Cargo Policy) เปรียบเทียบ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)
     6. หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ (Inland Cargo Policy) และการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance)
     7. หลักการเบื้องต้นการประกันภัยตัวเรือ (Principle of Marine Hull Insurance)   
     8. หลักการและขั้นตอนในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)
     9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์
     10. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) - การพิจารณารับประกันภัยและสินไหมทดแทนเบื้องต้น
     
กำหนดการอบรม: 
     ระหว่างวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันเสาร์) 
 
สถานที่อบรม:  
     ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
     นางสาวนงรัตน์ พิทักษ์ฉัตรสกุล โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1208 E-mail: nongrat@tgia.org