วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกันภัยรถยนต์

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ โดยเรียนเชิญผู้แทนบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถยนต์และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 12 อันดับแรก เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลการประกันภัยรถยนต์ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อรองรับปัญหาการให้บริการ TGIA SERVICE ที่ปรากฏว่ายังมีข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยเพื่อให้สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างปลอดภัย (ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเชิงธุรกิจ) และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สมาคมประกันวินาศภัยไทย