วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Workshop การพิจารณารับประกันภัยและสินไหมทดแทนเบื้องต้น หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2

ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดกิจกรรม Workshop “การพิจารณารับประกันภัยและสินไหมทดแทนเบื้องต้น” หลักสูตรพื้นฐานด้านการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ รุ่น 2 เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้แทนชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเนื้อหา ทั้งการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสำหรับในรุ่น 2 นี้ มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 44 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย