วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดการประชุมชี้แจงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย