วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงเรื่อง “ชนแล้วแยก และแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรก”

             คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่อง“ชนแล้วแยก และแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรก” เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารชนแล้วแยกให้กับบริษัทสมาชิกได้รับทราบและทำความเข้าใจในเรื่องของเอกสารดังกล่าว โดยมีนายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย และนายสมพร สืบถวิลกุล ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการโดยนายพันธ์เทพ ชัยปริญญา คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

              และการชี้แจงเรื่อง “แนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการรถยนต์คันแรก” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกรมสรรพสามิต และผู้แทนจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เป็นวิทยากร โดยนายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

              ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง Sky Ballroom ชั้น 8 อาคาร Garden Wings โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.