วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมหารือเรื่องแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมรถ และการฉ้อฉลประกันภัย

นายเชิดชัย ทองกุนา ประธานชมรมสินไหมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสินไหมยานยนต์ และนายรติ พิมพ์สมาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มคดีปกครองและแพ่ง สำนักงาน คปภ. ประชุมร่วมกับ พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการในการโจรกรรมรถในปัจจุบัน แนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง