วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม Teamwork & Leadership Development โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 26

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดอบรมหัวข้อ "Teamwork & Leadership Development" ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Management Development Program: IMDP) รุ่นที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องผู้นำกับการสร้างและพัฒนาทีมงาน การวางแผนและบริหารงานเชิงรุก ผู้นำกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทัศนคติและกรอบความคิดของผู้นำ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 55 ท่าน เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี