วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาธุรกิจประกันภัยกับการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk: สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance))

          คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (ERMC) จัดสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจประกันภัยกับการบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk: สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) โดยเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่ และเป็นความท้าทายที่ธุรกิจประกันภัยจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยง ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการสร้างผลกำไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและความอยู่รอดของบริษัท นอกจากนี้ ยังทราบถึงหลักการบริหารความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในธุรกิจประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และแสดงถึงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ 
          สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ 
          1. คุณวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ 
          2. คุณฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการ สถาบันไทยพัฒน์
          3. คุณอิศรา ชูวิศิษฐ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (ERMC) 
 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิก คณะกรรมการประกันภัยและชมรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 160 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting