วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาหัวข้อ Product Design and Pricing

          คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (ERMC) จัดสัมมนาหัวข้อ “Product Design and Pricing” เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย จนถึงขั้นตอนการออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่  
          1. คุณนันทินี ชินวรรณโณ รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมธุรกิจลูกค้า บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และรองประธานคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
          2. ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ และที่ปรึกษาชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย
          3. คุณนติกร ชุตินธรารักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยและโครงการพิเศษ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

          นอกจากนี้ ภายในงานสัมมนายังได้มีการ Wrap Up เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน Product Design and Pricing ในช่วงท้ายโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถามอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากบริษัทสมาชิก คณะกรรมการประกันภัยและชมรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และผ่านระบบ Zoom Meeting รวมทั้งสิ้นกว่า 280 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.