วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแนวทางการวางระบบกำกับดูแลข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

ชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแนวทางการวางระบบกำกับดูแลข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ นาชิน และ ดร.เอกลักษณ์ อิสระมโนรส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้แก่บริษัทสมาชิก เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับธุรกิจประกันภัย หลักการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Principle) และกรอบการกำกับดูแลของ OIC (OIC Data Governance Framework) ซึ่งการสัมมนาที่ผ่านมามีบริษัทสมาชิกสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 70 ท่าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย