วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

NLIRO หารือ IPRB เตรียมจัดประชุม Tokyo Forum 2013

Mr. Masami Suzuki ผู้อำนวยการบริหาร, Mr. Kazunori Onoe ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไปแผนกประกันภัยรถยนต์ และ Mr. Shogo Akase ผู้จัดการทั่วไปแผนกสนับสนุนการปฏิบัติการ คณะผู้แทนจาก Non-Life Insurance Rating Organization of Japan (NLIRO) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือกับนายถนัด จีรชัยไพศาล ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัย และ ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) ณ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ถึงเรื่องการจัดประชุม Tokyo Forum 2013 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง Ratemaking Organization ในเอเชีย ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดย Tokyo Forum 2013 ดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556