วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง รอบรู้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานกับการประกันสุขภาพ

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการสัมมนาเรื่อง “ รอบรู้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานกับการประกันสุขภาพ ”โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว โดยกำหนดจัดสัมมนาเมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

- เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความรู้ในระบบประกันสุขภาพ โดย ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

- เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ “ Day Case ” โดย นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว รองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท เอไอเอ จำกัด