วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

IPRB จัดประชุมรับฟังความเห็นโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ตามแนวทางจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลด้านประกันวินาศภัย

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีคุณชูฉัตร ประมูลผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สายบริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คุณนพดล สันติภากรณ์ ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้านการประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมทั้งคุณอัศวิน ปี่แก้ว ผู้แทนคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย และคุณกัณฐก ขวัญยืน ผู้จัดการฝ่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นผู้นำการอภิปราย

เจ้าหน้าที่จากฝ่ายรับประกันภัย ฝ่ายสินไหมประกันภัย และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทประกันวินาศภัย ได้เข้าร่วมประชุมหารือรวมกว่า 90 คน ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถนำส่งไปยัง Insurance Bureau System ของสำนักงาน คปภ. ได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม อาทิ ความเห็นเรื่องรายการประเภทของขนส่ง (Transportation Type) ให้ครอบคลุมการขนส่งที่ไม่ผ่านประเทศไทย รวมถึงการเสนอแยกตารางสาเหตุและลักษณะความเสียหาย (Nature of Loss) ออกจากกัน