วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการเพื่อพัฒนาต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ให้กับผู้ใช้งานระบบและทดลองการใช้งานจริง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 – วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำรวจสมุทรศาสตร์ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ศูนย์บางเขน)