วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาวิชาการ เรื่อง เจาะลึกกรณีภาวะทุพพลภาพกับการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โดยชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เจาะลึกกรณีภาวะทุพพลภาพกับการประกันภัย โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

  1. วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
  2. วันศุกร์ที่ 26 – วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ น่านน้ำ คันทรีโฮม รีสอร์ท และครัวน่านน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา