วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

CEO Focus Group ครั้งที่ 5 วันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System)

CEO Focus Group ครั้งที่ 5 วันที่ 25 เมษายน 2559 เรื่อง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) โดย
- นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- นายนพดล สันติภากรณ์ ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันวินาศภัย
- นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- นายพิษณุวัฒก์ อ้วนสะอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด
- ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่