วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย: การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models)

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย: การสร้างตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Models)

ดาวน์โหลดคู่มือ