วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559

12 กันยายน 2559 ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดงาน สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2559 “ก้าวไปข้างหน้า สู่ประกันภัยในยุคดิจิตอล” (Moving Towards Insurance in Digital World) ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์ประกันภัยในปีนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคุณประโยชน์ของอุตสาหกรรมประกันภัยในด้านการบริหารความเสี่ยงและการออมระยะยาว เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันภัยให้แก่ประชาชนทุกระดับในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางของอุตสาหกรรมประกันภัยและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และภาคเอกชน เล็งเห็นประโยชน์ของการประกันภัยและรู้จักบริหารความเสี่ยงภัย มีการวางแผนทางการเงินและการออมเพิ่มมากขึ้น ผ่านการจัดสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัยและด้านการเงิน การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานเครือข่าย รวมถึงการนำเสนอกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงศักยภาพความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพระหว่างหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยและภาคอุตสาหกรรมประกันภัยแบบครบวงจร