วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการบริหารได้จัดการประชุม “CEO Lunch Talk”

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการบริหารได้จัดการประชุม “CEO Lunch Talk” ขึ้นในหัวข้อ “การศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปิดเสรีตลาดอาเซียนต่อธุรกิจประกันวินาศภัยไทย (Study the impact of ASEAN Market Liberalization on the Non-Life Insurance on Thailand)” เมื่อวันที่ 6 7 และ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด โดยการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการศึกษาวิจัยดังกล่าว ทั้งนี้การศึกษาวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยในการเตรียมความพร้อมกับการเปิดเสรีตลาดอาเซียนหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้

เอกสารประกอบการประชุม : ดาวน์โหลดเอกสาร  [ขนาด 0.98 MB]