วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาการขนถ่ายสินค้าเทกอง ท่าเรือเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และการสัมมนาวิชาการเรื่อง How to underwrite for the beginner การสำรวจความเสียหายสำหรับสินค้าเทกอง

คณะกรรมการชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดโครงการทัศนศึกษาการขนถ่ายสินค้าเทกอง จังหวัดชลบุรี และการสัมมนาวิชาการเรื่อง “How to underwrite for the beginner-การสำรวจความเสียหายสำหรับสินค้าเทกอง” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ถึง วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม Tsix5 จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา และสัมมนาได้ศึกษาแนวทางระบบงานโลจิสติกส์ รวมถึงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความผู้รับผิดของผู้ขนส่ง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

คลิกดาวโหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่นี่