วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)

คณะกรรมพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จัดสัมมนา เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (Own Risk and Solvency Assessment: ORSA)" เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา