วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดสัมมนา ERM 101

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
ชมรมฯ ได้จัดสัมมนา ERM 101 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสัมมนาแจกเฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น