วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง มหันตภัยไซเบอร์และโอกาสของธุรกิจประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยชมรมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดสัมมนาเรื่อง “มหันตภัยไซเบอร์และโอกาสของธุรกิจประกันภัย” ขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ