วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

IPR Power Up 2018

ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “IPR Power Up 2018” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรของบริษัทสมาชิก ได้เรียนรู้กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกใช้เทคนิคและช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างทันสมัยและเหมาะสม กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม (PR Teamwork) เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน พร้อมที่จะประสานความร่วมมือเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยมี อาจารย์วีรชัย โมกขเวศ วิทยากรอิสระและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการสร้างทีม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี