วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 2

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้ว 1 รุ่น และในปี 2561 นี้ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาการอบรมให้เหมาะสมและทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งได้จัดอบรมตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 36 ชั่วโมง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้ที่ซึ่งผ่านเกณฑ์การอบรมได้รับประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์รุ่นที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 99 คน จาก 44 บริษัท และได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ที่ผ่านมา โดยมีนายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธี

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ FB: Motor Insurance Committee