วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมหารือบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จึงกำหนดจัดการประชุมหารือบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….  ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00  11.30 น. ณ ห้องสัมมนา 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน คปภ.เป็นผู้บรรยาย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมขี้แจง