วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาทางวิชาการ CIO Dinner Talk 2018

ชมรมไอทีประกันภัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการ CIO Dinner Talk 2018 : How CIO changes the game with startup mindset เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของบริษัทประกันวินาศภัยได้รับฟังรายงานสรุปผลแผน Digital Insurance Framework สำหรับธุรกิจประกันภัย โดย ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมีการการบรรยายหัวข้อ Transform organization with startup mindset โดย คุณโอฬาร วีระนนท์ กรรมการและเลขาธิการ สมาคมฟินเทคประเทศไทย และปิดท้ายด้วย การบรรยายในหัวข้อ Business Innovation Trend โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในงานดังกล่าวมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงจากบริษัทประกันวินาศภัยไทย ร่วมงานกว่า 50 คน งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde Bangkok