วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

เอกสารและโปรแกรมการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง แบบแยกประเภทการซ่อม ของรถยนต์นั่ง กรมธรรม์ประเภทที่ 1 (IPRB RLC2018 Version1.0.0)

สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยมีภารกิจหลักในการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิงของการประกันภัยประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัย การศึกษาเรื่องต้นทุนความเสียหายอ้างอิงสำหรับการประกันภัยรถยนต์ ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้ทำการคำนวณต้นทุนแบบแยกประเภทการซ่อม ของรถยนต์นั่ง กรมธรรม์ประเภทที่ 1 โดยใช้ข้อมูลของอุตสาหกรรม ที่มีข้อจำกัดที่ไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่บ่งบอกประเภทการซ่อมในรายการค่าสินไหมทดแทน 
 
บริษัทประกันวินาศภัยสามารถ Download เอกสารและโปรแกรมการคำนวณต้นทุนความเสียหายอ้างอิง แบบแยกประเภทการซ่อม ของรถยนต์นั่ง กรมธรรม์ประเภทที่ 1  (IPRB RLC2018 Version1.0.0) ได้ที่ https://info.tgia.org/logon/ โดยสามารถตรวจสอบได้ที่หัวข้อ “What's News? มีอะไรใหม่ในระบบบริการสารสนเทศ IPRB” โดยใช้รหัสผู้ใช้ของระบบบริการสารสนเทศ IPRB ที่มีอยู่แล้ว และบริษัทที่ยังไม่มีรหัสผู้ใช้ สามารถขอได้โดยกรอกแบบฟอร์ม https://info.tgia.org/logon/doc/FORM_IPRB.pdf และส่งมาที่ info@tgia.org โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 10 ท่านต่อบริษัท (รวมรหัสผู้ใช้เดิม)