วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การจัดสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17 – Insurance Contracts)

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ได้จัดสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS 17 – Insurance Contracts)”  วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

----------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา