วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1

- โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ "ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทย แนวโน้มและทิศทางของธุรกิจ" โดย นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

- โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ "ความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง" โดย ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

รอเอกสาร

- โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ "การพิจารณารับประกันภัย และการคำนวณเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ" โดย นางนันทินี ชินวรรณโณ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

-  โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ "การพิจารณารับประกันภัย และการคำนวณเบี้ยประกันภัยสุขภาพ" โดย นายนวพล เตโชวิศาล

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

- โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ "การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุ" โดย นายนาวิน ผุดผาด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

-  โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ รุ่นที่ 1 การบรรยายหัวข้อ " การพิจารณาสินไหมทดแทนการประกันภัยสุขภาพ" โดย นายสุวิทย์ เก่งวิบูลย์ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร