วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การอบรมหลักสูตร การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 22

03 สิงหาคม 2561 กิจกรรมส่วนกลาง

การอบรมหลักสูตร “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 22 (Corporate Communications & Public Relations for Insurance Executive - CCPR 22)

ดาวน์โหลดเอกสาร:
- รายละเอียดการอบรมหลักสูตร CCPR 22
- ตารางการอบรมหลักสูตร CCPR 22
- ใบสมัครการอบรมหลักสูตร CCPR 22 (บริษัทสมาชิก)
- หนังสือขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร CCPR 22