วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ดาวน์โหลด หนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง กรณี บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

- คำถาม คำตอบ การช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยและประชาชน กรณีการเพิกถอนใบอนุญาต บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ 1213/2561 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- รายชื่อบริษัทตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- ดาวน์โหลด หนังสือสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง กรณี บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต