วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย จัดการสัมมนา เรื่อง “ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert)” เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมแผนกการตลาดและการตลาดออนไลน์ของธุรกิจประกันภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม