วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ประจำปี 2561

คณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักงาน คปภ. กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประกันภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. กับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยการสัมมนาดังกล่าวมีการเรียนเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นผู้บริหารจากสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมสัมมนา โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม The Cavalli Casa จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- Non Life Insurance Landscape Part 1

- Non Life Insurance Landscape Part 2

- การบรรยาย เรื่อง “Cyber Security of Insurance”

- การบรรยาย เรื่อง "เมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนผู้บริหาร"